كتابهاي اهدايي
كتابهاي اهدايي اساتيد ، دانشجويان و ديگر مراجعان در صورت داشتن شرايط زير به مخزن افزوده خواهند شد:
1. تاريخ يا ويرايش جديد باشد.
2. از نظر ظاهري مرتب و قابل استفاده باشد.
3. كتابخانه فاقد كتاب مورد نظر باشد.
4. كتاب از نظر موضوعي با نياز مراجعان متناسب باشد.
در صورت نبود شرايط نامبرده، كتابخانه اختيار دارد تا به هر يك از روشهاي زير از كتاب و ساير موارد اهدايي بهره برداري شايسته نمايد :
1. قرار دادن در معرض ديد مراجعان كتابخانه براي استفاده آزاد 
2. اهدا به مراكز و مناطق محروم
3. اهدا به مركز قانوني تبادل كتاب
4. اهدا به ديگر كتابخانه ها
5. در صورت كهنگي زياد ارسال به مراكز بازيافت 
 
 
تعداد بازدید:
202
تاریخ:
1397/09/18
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.